20 Rials
(1974) - km1196
Asian Games
20 Rials
(1976-1977) - km1211
FAO
20 Rials
(1978) - km1214
50 yrs Bank Melli
20 Rials
(1978) - km1215
FAO
20 Rials
(1979-1988) - km1236
20 Rials
(1989) - km1254.3
8 yrs. Sacred Defense
50 Rials
(1992-2003) - km1260
50 Rials
(2003-2006) - km1266
Hazrat Masumah Shrine
100 Rials
(1992-1993) - km1261.1
Shrine of Imam Reza
100 Rials
(1993-2003) - km1261.2
Shrine of Reza
100 Rials
(2003-2006) - km1267
Imam Reza Shrine
250 Rials
(1992-2003) - km1262
250 Rials
(2003-2006) - km1268
stylized flower
250 Rials
(2008-2009) - km1270
Feyziyeh School
250 Rials
(2007) - km1282
500 Rials
(2003-2007) - km1269
500 Rials
(2011) - km1285
1000 Rials
(2008) - km1272
Khajou Bridge in Isfahan
1000 Rials
(2012-2014) - km1282
Hazrat Ahmed Mosque
2000 Rials
(2010) - km1276
Central Bank
new 5000 Rials
(2015)
Samin Alhujaj birth year
Deze pagina is een onderdeel van de website dubbelsruilen